Документи за кандидатстване

 Приемане на чужденци за докторанти:

 • Чуждестранни граждани могат да кандидатстват и да се обучават в докторантската програма на Института, както следва: 

        – в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен , културен и научен обмен;

              – съгласно актове на Министерския съвет;

         – по реда на чл. 95  ал. 5 от Закона за висшето образование (срещу заплащане на годишна такса, определена от Министерския съвет).

 • Чуждестранни граждани се приемат за докторанти чрез конкурс по документи.

Необходими документи за кандидатстване на чужденци - съобразно изискванията на Наредбата за докторантурата:

 • молба до ръководителя на научната организация, в която желае да се обучава кандидатът. В нея се посочват примерни теми за дисертационен труд или научната област на докторантурата;
 • биографична справка - кратки биографични данни с посочване на адрес (домашен и служебен), телефон, факс, e-mail, степен на владеене на някой от официално признатите международни езици и на български език;
 • копие от оригиналната диплома за завършено висше образование и академична справка (приложение към дипломата) с данни за специалност, брой семестри, изучавани дисциплини и оценки от изпитите. Същите да бъдат преведени на един от официално признатите международни езици (или на български език) и заверени от съответните органи (Министерство на образованието и науката на РБ, Министерство на външните работи на РБ и българското консулство в страната, от която идва лицето);
 • медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването, преведено и консулски заверено в страната, от която лицето кандидатства;
 • две снимки;
 • списък на научните публикации (ако има такива);
 • удостоверение за признато висше образование, когато дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

Зачисляване на чуждестранни докторанти:

 • След приемане на документите кандидатурите се докладват в научния съвет на съответното звено, който се състои само от хабилитирани учени (професори и доценти) и се взема решение за зачисляване и утвърждаване на научен ръководител.
 • За научен ръководител се избира хабилитирано лице – професор или доцент.
 • Между института и докторанта се сключва договор, в който се определят условията за обучение, финансовите взаимоотношения, правата и задълженията на двете страни.
 • Чуждестранните докторанти заплащат годишни такси, чийто размер се утвърждава ежегодно от Министерския съвет и се публикува в Държавен вестник.