Списък на действащите докторанти в ИКИТ БАН
към 31.12.2014 г.

Име, презиме,
фамилия
Научна
специалност
Дата на
зачисляване
Дата на
завършване
1 Яна Пламенова Асеновска 01.04.08 01.01.2012 01.01.2015
2 Наталия Христова Станкова 01.04.12 01.01.2012 01.01.2015
3 Евгения Евгениева Лучникова 01.04.12 01.01.2012 01.01.2015
4 Ива Бонева Иванова 01.04.12 08.07.2009 08.07.2013
5 Веселин Ангелов Пеев 01.04.12 08.07.2009 08.07.2013
6 Васил Станиславов Василев 01.04.12 08.07.2009 08.07.2013
7 Стефан Кирилов Стаменов 01.04.12 01.07.2010 01.07.2014
8 Ралица Петкова Цонева 01.04.12 30.06.2010 30.06.2014
9 Теодора Хр. Андреева-Нешева 01.04.12 01.08.2011 01.08.2015
10 Тихомир Милчев Алексиев 01.04.12 01.01.2012 01.01.2016
11 Валентина Николова Найденова 01.04.12 04.10.2012 04.10.2016

Обучението се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна (дистанционна) форма. Редовната форма на обучение е с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната форма - до 4 години.

През 2014 г. в ИКИТ – БАН са се обучавали 15 докторанти (5 редовна, 5 задочни и 4 свободна докторантура).