МИСИЯ НА ВИРТУАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ

 НА ДОКТОРАНТИ ПРИ ИКИТ-БАН

 Мисията на виртуалния център за обучение е предоставяне на възможност млади българи и  чужденци да правят кариера в науката и да реализират постиженията си за развитие на бизнес в областта на преспективни аерокосмически системи и технологии.

 Цели: 

 • оказване на помощ на докторанти със самостоятелна форма на подготовка за написване на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор";
 • провеждане на дистанционни занятия със студенти от горните курсове и магистри в България и в чужбина с цел развитие на творческите им способности и последващо постъпване като докторанти в ИКИТ-БАН;
 • дистанционна подготовка на висококвалифицирани специалисти чрез следдипломна специализация в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите, другите съвременни аерокосмически системи и технологии.

 Задачи: 

 • организиране на дистанционно обучение на докторанти със самостоятелна форма на подготовка за повишаване на научната им квалификация по тематиката на ИКИТ-БАН (компютърни и информационни технологии в аерокосмическите изследвания, методика на научните изследвания в областта на физиката на Космоса, методика на работата за написване на дисертационен труд и т.н.) ;
 • провеждане на рекламни кампании сред младите хора в България и в чужбина с цел кандидатстване за доктурантура в ИКИТ-БАН, редовно и задочно обучение или със самостоятелна форма на подготовка;
 • предоставяне на възможност за участие на млади учени във виртуален постоянно действащ семинар на ИКИТ-БАН, на който се обсъждат докторските тези;
 • организиране на виртуални семинари с учени от ИКИТ-БАН;
 • организиране на виртуални научни семинари и конференции на млади учени по тематиката на ИКИТ-БАН;
 • организиране на виртуални консултации за докторанти, обучаващи се в ИКИТ-БАН в редовна и задочна форма на обучение;
 • провеждане на дистанционни занятия по методика на научните изследвания, необходима за разработването на докторантски трудове по тематиката на ИКИТ-БАН;
 • провеждане на дистанционни занятия по български език за хора с български произход, живеещи зад граница, с цел кандидатстване за доктурантура в ИКИТ-БАН, редовно или задочно обучение;
 • организиране на международно сътрудничество в научните изследвания и дейността на млади учени в областта на аерокосмическите системи и технологии.