НАШИЯТ ЕКИП

Чл.-кор. проф. дтн инж. Петър Гецов, директор на ИКИТ – БАН. Председател на Българското астронавтично дружество, член на Международната астронавтична федерация, член на Международната академия за технологични науки, член на “New York Academy of Sciences”, член на управителния съвет на International Academy „Ноmo Perfectus Integralis ” и член на World Association of Inventors (WAOI), Member of board of International Global Monitoring Aerospace System (IGMASS).
Области на професионален интерес: авиокосмическо приборостроене и системи за автоматично регулиране и управление; изследване на човека като управляващо звено в системите за управление (ергатични системи); дистанционни изследвания на Земята и приложението им за мониторинг и защита от природни катастрофи; наземни тренажори за обучение на летци; изследване на функционалната ефективност на човека при работа в екстремални условия.

Проф. дтн инж. Геннадий Маклаков, ръководител на виртуалния център за обучение на докторанти при ИКИТ – БАН. Академик на Международната академия по проблемите за човека в авиацията и космонавтиката, академик на Международната академия по биоенерготехнологии, член на Българското астронавтично дружество, член на Българската асоциация на психолозите и EFPA (European Federation of Psychologists` Associations), член на Руската асоциация по изкуствен интелект и Европейския координационен комитет по проблемите на изкуствения интелект (ECCAI), член на Научно-техническия съюз по транспорта при Федерацията на научно-техническите съюзи в България, член Съюза на учените в България.
Области на професионален интерес: човешкият фактор в сложни ергатични системи, изследване на функционалната ефективност на човека при работа в екстремални условия, тренажорни комплекси в авиацията и космонавтиката, телеметрия на психофизиологичните параметри на човека, методология на проектирането (системен анализ), приложни системи за изкуствен интелект.

Проф. дтн инж. Гаро Мардиросян, член на Българското астронавтично дружество, член на Международната астронавтична федерация, член на дружество на физиците в България.
Области на професионален интерес: дистанционни аерокосмически методи и технически средства; геофизично приборостроене; природни аномални процеси и екологични катастрофи; електронно-измервателна техника.

Проф. дтн инж. Живко Жеков, член на на Българското астронавтично дружество, член на Международната астронавтична федерация. Председател на асоциация „Научно-приложни изследвания”.
Области на професионален интерес: авторско и патентно право, оптични и лазерни уреди и методи, логистика, стандартизация, контрол и управление на качеството, инженерна и информационна логистика, екология и екологичен мениджмънт, методология на проектирането (системен анализ), оптични, електронно-оптични и квантови уреди.

Проф. дтн инж. Бойко Рангелов, член на: Американския геофизичен съюз, Европейската сеизмологична комисия, Американския физически институт, Европейското геофизично общество, Балканския геофизичен съюз, Балканския физически съюз, Съюза на физиците в България, Международния съюз по геодезия и геофизика, Българския геофизичен съюз.
Области на професионален интерес: природни бедствия (земетресения, цунами, вулкани, наводнения, горски пожари); поведение на групи от хора в екстремни ситуации; приложна геофизика (търсене и проучване на нефт и газ), анализ на данни и сигнали; екокатастрофи (природни бедствия, генериращи технологични аварии, защита и превенция).